Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Bouwbedrijf Gervas v.o.f.. zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
 
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Bouwbedrijf Gervas v.o.f. worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Bouwbedrijf Gervas v.o.f. ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 
Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
 
2.1 Alle aanbiedingen van Bouwbedrijf Gervas v.o.f. zijn vrijblijvend en Bouwbedrijf Gervas v.o.f. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
 
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Bouwbedrijf Gervas v.o.f.. Bouwbedrijf Gervas v.o.f. is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
 
Artikel 3. Prijzen en betalingen
 
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euros, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 
3.2 Betaling kan geschieden op (één van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Bouwbedrijf Gervas v.o.f..
 
3.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Bouwbedrijf Gervas v.o.f. bent u een bedrag van vijfentwintig euro (EUR 25,-) aan administratiekosten verschuldigd en indien Bouwbedrijf Gervas v.o.f. haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Bouwbedrijf Gervas v.o.f. om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
 
3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Bouwbedrijf Gervas v.o.f. gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
 
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Bouwbedrijf Gervas v.o.f..
 
Artikel 4. Levering
 
4.1 De door Bouwbedrijf Gervas v.o.f. opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
 
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
 
Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
 
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Bouwbedrijf Gervas v.o.f. verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
 
Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
 
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Bouwbedrijf Gervas v.o.f. geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
 
6.2 Bouwbedrijf Gervas v.o.f. garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
 
Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
 
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Bouwbedrijf Gervas v.o.f. daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
 
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Bouwbedrijf Gervas v.o.f. de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Mocht er sprake zijn van restitutie, wordt er rekening gehouden met afschrijving op basis van een levensduur van 7 jaar.
 
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Bouwbedrijf Gervas v.o.f. te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
 
7.4 Bouwbedrijf Gervas v.o.f. neemt alleen aansprakelijkheid voor het product zelf, oftewel: wachttijden, stagnatie kosten, extra arbeidskosten en eventuele gevolgschade zijn uw kosten.
 
Artikel 8. Bestellingen/communicatie
 
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Bouwbedrijf Gervas v.o.f., dan wel tussen Bouwbedrijf Gervas v.o.f. en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Bouwbedrijf Gervas v.o.f., is Bouwbedrijf Gervas v.o.f. niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Bouwbedrijf Gervas v.o.f..
 
8.2 Voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst.
 
8.3 Om u de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen.
 
8.4 Om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op een van de websites, of om indien de website die mogelijkheid biedt contact op te nemen met andere gebruikers.
 
8.5 Als het gaat om een betaalde dienst/product, om te factureren. Financiële gegevens publiceren wij nooit op een website, en worden ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst. Wanneer betaling uitblijft voor onze producten of diensten kunnen wij bijvoorbeeld de vordering in handen stellen van derden, zoals een incassobureau.
 
8.6 Om gericht aanbiedingen te doen, bijv. via e-mail. Ook kan bijvoorbeeld op een website of in een app een advertentie worden getoond van een product waarvan wij op basis van door ons verwerkte gegevens vermoeden dat het uw interesse heeft. In het kader van de optimalisatie van het doen van aanbiedingen kunnen wij een profiel van u opstellen.
 
8.7 Om u een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen.
 
8.8 Hierbij geldt dat niet alle gegevens altijd voor dezelfde doeleinden worden verwerkt. Sommige gegevens worden bijvoorbeeld alleen bewaard ten behoeve van de facturering of ten behoeve van het leveren van de gevraagde dienst, terwijl andere gegevens én voor het analyseren en verbeteren van het gebruik van onze websites én voor het doen van een gericht aanbod kunnen worden gebruikt.
 
8.9 Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.
 
Artikel 9. Overmacht
 
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Bouwbedrijf Gervas v.o.f. in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Bouwbedrijf Gervas v.o.f. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Bouwbedrijf Gervas v.o.f. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 
Artikel 10. Diversen
 
10.1 Indien u aan Bouwbedrijf Gervas v.o.f. schriftelijk opgave doet van een adres, is Bouwbedrijf Gervas v.o.f. gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Bouwbedrijf Gervas v.o.f. schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
 
10.2 Wanneer door Bouwbedrijf Gervas v.o.f. gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Bouwbedrijf Gervas v.o.f. deze Voorwaarden soepel toepast.
 
10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Bouwbedrijf Gervas v.o.f. in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Bouwbedrijf Gervas v.o.f. vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 
10.4 Bouwbedrijf Gervas v.o.f. is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
 
10.5 Bij zet of invoer fouten kan Bouwbedrijf Gervas v.o.f. een koop ongedaan maken.
 
Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.